Договір купівлі-продажу квартири

Місто Київ, дві тисячі четвертого року, березня місяця, ______ числа.


Ми, ПІБ 1 (ІН 11111111), яка мешкає в м. Києві, вулиця _____, 17 кв. 71, іменована далі “Продавець”, з одного боку, та
ПІБ 2 (ІН 22222222), громадянка РФ, яка постійно проживає в м. ____, Калузької області, РФ, вул. ____, 13 кв. 4, тимчасово мешкає в м. Києві, вул. ___, іменована далі “Покупець”, з другого боку,
уклали цей договір про таке:

1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах квартиру під номером __ (_____), що знаходиться у будинку під номером 11/12 (одинадцять дріб дванадцять), що розташований по вулиці _________в місті Києві. Квартира складається з двох жилих кімнат. Площа квартири, що відчужується, становить: загальна – 44,50 (сорок чотири цілих п’ятдесят сотих) метрів квадратних, жила – 29,30 (двадцять дев’ять цілих тридцять сотих) метрів квадратних.

2. Квартира, що відчужується, належить Продавцю на підставі договору дарування, посвідченого _____, державним нотаріусом ____київської державної нотаріальної контори 26 лютого ___року за реєстр. № ___та зареєстрованого в Київському міському БТІ 31.03.__року, у реєстрову книгу за № ___.

3. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: 53000 (п’ятдесят три тисячі) гривень 00 коп., яку я, Продавець, вважаю вигідною для себе, її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких для мене обставин і мене повністю задовольняє. Вказану суму Покупець зобов’язується передати Продавцю в день підписання цього договору в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір, але не пізніше 17 годин, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою Продавця. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

4. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій Київським міським БТІ ___.2004р., № _____, вартість квартири, що відчужується, становить 6226 гривень 57 коп.

5. Продавець стверджує, що вона має усі права власника щодо вільного розпорядження квартирою, яка є предметом цього договору. На момент укладення цього договору відсутні будь-які співвласники, що мають привілеєве право на її придбання, відсутні претензії третіх осіб на вказану квартиру. Вона нікому іншому не відчужена, не є внеском до статутного фонду товариств, в оренду не передана, не заставлена, в податковій заставі спорі і під забороною /арештом/ не перебуває.

Продавець стверджує, що крім неї жодна інша особа не зареєстрована в належній їй квартирі, не має права користування нею, і тому, цей договір не зачіпає прав третіх осіб щодо її користування.

Продавець стверджує, що квартира, яка відчужується, на момент підписання договору є вільною і в ній ніхто не перебуває на реєстраційному обліку і зобов’язується передати квартиру, що відчужується, Покупцю в користування після повного розрахунку з нею, про що сторонами буде підписаний передавальний акт. Продавець несе відповідальність за належне виконання цього пункту договору також в разі невиконання його іншими особами, які мешкають в цій квартирі. У випадку порушення цього пункту договору, - Покупець має право на відшкодування нанесеної їй матеріальної шкоди, а після державної реєстрації цього договору на її ім’я, має право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несе відповідальності за речі, що залишені в ній Продавцем і в разі наявності перешкод щодо всіх прав власника має право на відшкодування нанесеної їй моральної шкоди.

6. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі нам відомі та зрозумілі.

Продавець підтверджує, що квартира знаходиться у технічному стані, придатному для нормального її використання. Покупець підтверджує, що квартира, яка продається, візуально оглянута нею до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню квартири за призначенням, на момент огляду виявлено не було. Продавець зобов’язується нести обов’язок по утриманню квартири (оплаті всіх належних платежів), а також відповідати за вказаний стан квартири до моменту її фактичного звільнення. В разі наявності недоліків квартири або заборгованості за комунальними та іншими платежами сторони зобов’язуються виписати їх в окремий погоджений ними документ, який є обов’язковим для виконання.

7. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, що дорівнює ставці державного мита, несе Продавець, оплату внеску до Пенсійного фонду здійснює Покупець. Інші витрати по нотаріальному оформленню договору, в разі їх наявності, сторони здійснюють порівну.

8. Зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України; п. ”є” ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 233, 334, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

Сторонам роз’яснено, що умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 212 Кримінального кодексу).

Сторонам роз’яснено, що угода може бути визнана недійсною, якщо її вчинено особою під впливом тяжкої для обставини і на вкрай невигідних умовах, незалежно від того, хто був ініціатором такої угоди, (ст. 233 ЦК)

Покупцю роз’яснено, що в разі відчуження цієї квартири, в день укладення договору, йому необхідно сплатити суму податку в розмірі 13%, розрахованої як різниця між вартістю майбутнього продажу (але не менше оціночної вартості) та ціною придбання за цим договором і зменшеною на 10% за кожний рік її володіння, починаючи з другого. (гл.11 ЗУ „Про оподаткування доходів фізичних осіб).

9. Цей договір складено в 2-х примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № ________), а інший видається Покупцеві.

10. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.

ПІДПИСИ:

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ

Місто Київ, __ березня 2004 року.
Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. _______ квартири, що відчужується, перевірено.
Відповідно до вимог ст.182, 657 Цивільного кодексу України, право власності і цей договір підлягають державній реєстрації.
При цьому засвідчую вірність усного перекладу тексту цього договору з української на російську мову.
Зареєстровано в реєстрі за № ____________
Стягнуто плати – 1 відсоток від суми договору –530 (п’ятсот тридцять) гривень.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУСЗ А Я В А

Я, ______ цією заявою підтверджую, що ______ повністю виконала свої зобов’язання за договором, сума 53000 (п’ятдесят три тисячі) гривень 00 коп. передана мені. Претензій матеріального характеру за цим договором у мене до неї немає.


“_____”_________________________ ___________року

Підпис __________________________________________________


Місто Київ, _____________________________________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису _____, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. ____., котра підписала документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З - ______.
Одержано плати – 1 гривня.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Добро пожаловать на сайт компании "NWClimate" Кондиционеры СПб Демонтаж кондиционеров. Сервисное обслуживание кондиционеров. Согласование установки кондиционеров.